Grondwerk

Grondwerk komt vaak voor bij onze projecten. Veelal als ‘grondverbetering’. Dit is grondwerk waarbij slechte, of minder draagkrachtige, grond wordt vervangen door stabielere grondconstructies. Onder grondwerk wordt ook verstaan het vervangen van minder vruchtbare grond door speciale grondsoorten voor bomen en beplantingen. Onder grondwerk valt eveneens het bouw- en woonrijp maken van terreinen. Dit varieert van het uitgraven van de bouwput, via grondwerk ten behoeve van de aanleg van een rioleringsstelsel of voor de inrichting van de buitenruimte, tot grondwerk voor bestratingen en parkeermogelijkheden.