Beleidsverklaring

Het kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid

De directie van Van Drie Gouda is nauw betrokken bij de opzet, implementatie en onderhoud van het managementsysteem voor verbetering van kwaliteitsmanagement, veiligheid, gezondheid en milieu.

De directie toont deze betrokkenheid door in haar bedrijfsmatig handelen:

  • De zorg voor veiligheid, gezondheid van werknemers en derden hoger te stellen dan economisch gewin.
  • Steeds het belang van het voldoen aan eisen en vanzelfsprekende verwachtingen van de klant als uitgangspunt te nemen bij het sturen van de organisatie.
  • Zich te houden aan alle wettelijke voorschriften, met name die op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu alsmede het economisch verkeer.
  • Continu te verbeteren door jaarlijks meetbare doelstellingen te formuleren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.
  • Alles te doen ter voorkoming van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade.
  • Jaarlijks het managementsysteem te beoordelen.
  • Deze beleidsverklaring per drie jaar te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Voor het realiseren van het dit beleid stelt de directie de benodigde tijd en middelen beschikbaar. De directie rekent op de medewerking van alle betrokkenen dit beleid te realiseren.

V.C.J. van Drie,
Gouda, 2 september 2021